Prednosti uvođenja aplikacije za evidenciju radnog vremena

Najčešće pitanje sa kojim smo se susreli prilikom uvođenja aplikacije za evidneciju radnog vremena je to treba li uopšte uvoditi takvu aplikaciju i koje su prednosti?

Na ova pitanja je moguće dati više odgovora, ali najvažnije je voditi računa o zakonu i regulativama vežano za evidenciju radnog vremena.

U nastavku Vam izdvajamo zakonske obaveze u regionu:

Republika Srpska (BiH)

ZAKON O RADU (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 1/16)

ZAKON O REPUBLIČKOJ UPRAVI (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 11//08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12 i 15/16)

PRAVILNIK O VOĐENJU EVIDENCIJA O PRISUSTVU RADNIKA NA RADU (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 63/09)

 

Federacija Bosne i Hercegovine (BiH)

ZAKON O RADU (“Službene novine Federacije BiH”, broj 26/16),

PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O RADNICIMA I DRUGIM LICINAM ANGAŽOVANIM NA RADU

(“Službene novine Federacije BiH”, broj 92/16)

 

Srbija (SRB)

ZAKON O RADU (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014)

ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI RADA ("Sl. list SRJ", br. 46/96 i "Sl. glasnik RS", br. 101/2005 - dr. zakon i 36/2009)

ZAKON O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 104/2009 - dr. zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012)

PRAVILNIK O EVIDENCIJI RADNOG VREMENA ČLANA POSADE VOZILA (“Sl. glasnik RS”, broj 13/17)

 

Hrvatska (HR)

ZAKON O RADU (“Narodne novine”, broj 93/14)

PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O RADNICIMA (“Narodne novine”, broj 73/2017)

 

Osim zakonskog okvira koji nameće dužnost i obvezu praćenja evidencije radnog vremena, evidencija radnog vremena zaposlenog važna je i zbog kvalitetnog upravljanja ljudskim resursima. K-Time aplikacija ima prednost zbog toga što se telefon se koristi za indentifikaciju zaposlenog, a mobilna aplikacija se koristi za registraciju (prijavu/odjavu) radnog vremena zaposlenih u okviru kompanije kao i na udaljenom ili privremenom radnom mjestu. Upravljanje radnim vremenom se vrši kroz web, jedino što Vam je potrebno je browser i pristup internetu kako biste mogli izvoditi svoje svakodnevne administrativne zadatke. Pomoću mobilne aplikacije i pristupa webu, zaposleni su neposredno uključeni u upravljanje radnim vremenom. Oni mogu vidjeti podatke i pružiti povratnu informaciju, što rezultuje manjim brojem propusta i grešaka. Administracija radnog vremena i zahtjeva distribuira se rukovodiocima radnih jedinica, oslobađajući odjeljenje za ljudske resurse od zamornog prikupljanja podataka. Pristupačna cijena cjelokupnog sistema opredjeljuje kompanije da implementiraju elektronski sistem vođenja evidencije o prisustvu zaposlenih na radu.

Prednost mobilne aplikacije K-Time u odnosu na ostale sisteme koji koriste metod Terminal/čitača:

-Za prijavu/odjavu zasposlenih na sistem nije potrebna nabavka terminala/čitača, elektronskih kartica kao i nabavka adekvatnih serverskih komponenti.

-Ostalim sistemima mjesto za prijavu je isključivo terminal/čitač koji se montira na zid (ili na neku drugu površinu) u kompaniji. Montaža terminala/čitača takođe zahtjeva i kabliranje tj. priključivanje na lokalnu mrežu kompanije.

-Sistemi koji funkcionišu na principu terminala/čitača i elektronskih kartica dozvoljavaju da se u jednom momentu prijavi/odjavi samo 1 zaposleni. Stvaraju se redovi i gužve za prijavu/odjavu.

-Cijena implementacije sistema koji koristi metod Terminal/čitač za prosječnu kompaniju (10 zaposlenih) iznosi: cca 1,100.00 eura inicijalno + 200 eura/god.

 

Zainteresovani ste za mobilnu aplikaciju K-Time? Prijavite se za besplatan test.

Imate ideju?

Zakažite sastanak sa nama.